Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.elstal.com.pl

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.elstal.com.pl jest Paulina Ludkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą eLstal Paulina Ludkowska, ul. Miechowska 5-7, 85-875 Bydgoszcz zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: biuro@elstal.com.pl .

Postanowienia ogólne

Paulina Ludkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą eLstal Paulina Ludkowska, ul. Miechowska 5-7, 85-875 Bydgoszcz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO,  czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony www.elstal.com.pl i korzystaniem z umieszczonych na niej formularzy kontaktowych. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów i kontrahentów.  Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE  (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego – w myśl zasady, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy, lub do kontaktu przed jej zawarciem.

W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na świadczeniu usług informacyjnych na stronie www.elstal.com.pl .

Kategorie danych jakie zbieramy:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Adres IP komputera;
 • Nazwa organizacji, w imieniu której kontaktują się Państwo z Administratorem.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy, że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl  https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Regulamin korzystania z Instagram.com https://help.instagram.com/581066165581870  

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawianie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to eLstal Paulina Ludkowska staje się również administratorem Waszych danych osobowych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil  oraz inne informacje jakie są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi produktami i usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą swój adres e-mail lub inne dane, które będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić portale  społecznościowe. Prosimy mieć na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.elstal.com.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Odnośniki do innych stron www

Strona www.elstal.com.pl w zakładce Współpraca zawiera odnośniki do stron www naszych klientów i partnerów biznesowych w postaci interaktywnych logotypów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności i prywatności na stronach, na które następuje przekierowanie.

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami danych osób odwiedzających stronę są:

 • dostawca usługi administrowania stroną www.elstal.com.pl tj. Special Space sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-703), przy ul. Kijowskiej 44;
 • dostawca usługi hostingu strony www i poczty elektronicznej dla Administratora tj. home.pl S.A., z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli nie nawiążemy współpracy.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w związku z odwiedzinami na stronie www.elstal.com.pl i zadawaniem pytań za pomocą formularzy kontaktowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług strony.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowanie i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony.  Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.elstal.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.elstal.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.elstal.com.pl

PHPSESSID – niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Ciasteczka statystyczne aplikacji Google Analytics stosowane na stronie www.elstal.com.pl .

_ga – rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – używany ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

Administrator strony www.elstal.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić ( i robi) Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP użytkownika, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.elstal.com.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Kontakt

chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Niezależnie od tego, czy już jesteś naszym klientem, czy dopiero się zastanawiasz, chętnie pomożemy. Doradzimy w razie wątpliwości, pomożemy wybrać najlepszy produkt i wiele, wiele więcej. Sprawdź sam, w czym może pomóc nasza firma i odkryj świat zjeżdżalni dla każdego.

Logotyp Elstal

eLstal to czołowy producent zjeżdżalni ze stali nierdzewnej w Polsce. Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w branży konstrukcji stalowych. Stawiamy na innowacyjność, kreatywność i bezpieczeństwo. Propozycja naszej firmy to odpowiedź na potrzeby współczesnego biznesu, poszukującego niestandardowych i oryginalnych rozwiązań.

Siedziba firmy

ul. Miechowska 5-7
85-875 Bydgoszcz, Polska
NIP 5542666117

Biuro
Dział kadr
Dział techniczny
Dział montażu
Obserwuj nas